Regulamin bonów podarunkowych

§ 1. DEFINICJE

 

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

Wydawca – D2 Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369305, NIP 113-28-18-554, REGON 142651026;

Bon Podarunkowy D2. - bon stanowiący odpowiednik bonu towarowego - wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Salonie D2. lub na stronie internetowej www.dkwadrat.pl ; Bony Podarunkowe D2. dostępne są w nominałach: 100 PLN, 200 PLN, 300 PLN, 500 PLN, 1000 PLN oraz w wersji spersonalizowanej z możliwością wyboru wartości od 1100 PLN do 2500 PLN, przy czym wartość Bonu Podarunkowego D2. w wersji spersonalizowanej stanowi wielokrotność kwoty 100 PLN;

Nabywca - osoba, która w Salonie D2. lub poprzez stronę www.dkwadrat.pl dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Bon Podarunkowy D2. o odpowiedniej wartości;

Użytkownik - każdorazowy posiadacz Bonu Podarunkowego D2., który przedstawia go do realizacji w Salonie D2. lub na stronie www.dkwadrat.pl ;

Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Salonie D2. lub na stronie www.dkwadrat.pl ;

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania oraz realizacji Bonów Podarunkowych D2. w Salonie D2. lub poprzez stronę www.dkwadrat.pl

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego D2. oraz do przyjmowania go do realizacji w Salonie D2. lub na stronie www.dkwadrat.pl . Przekazanie przez Wydawcę Bonu Podarunkowego D2. Nabywcy może być dokonane w Salonie D2., przesłane przesyłką kurierską lub przesłane w formie elektronicznej na adres mailowy podany w zamówieniu Bonu Podarunkowego D2.

 2. Każdy Bon Podarunkowy D2. wyposażony jest w losowo wygenerowany kod oraz - w przypadku bonu w formie papierowego kuponu - opatrzony jest pieczątką sklepu i podpisem osoby upoważnionej. Bon Podarunkowy D2. bez wygenerowanego kodu, a w przypadku bonu w formie papierowego kuponu, pieczęci i podpisu jest nieważny.

 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie odpowiadającej wartości Bonu Podarunkowego D2. oraz do realizacji Bonu Podarunkowego D2. w Salonach D2. lub na stronie www.dkwadrat.pl w okresie ważności Bonu Podarunkowego D2..

 4. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z ust. 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Bonu Podarunkowego D2..

 5. Wydanie Bonu Podarunkowego D2. Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądnie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Bonu Podarunkowego D2., ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych , otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

 6. Bon Podarunkowy D2. zachowuje ważność przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia, w którym dokonano nabycia i wydania Bonu Podarunkowego D2.. Na prośbę Nabywcy zgłoszoną Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Bonu Podarunkowego D2. istnieje możliwość przedłużenia ważności Bonu Podarunkowego D2.

 7. Bon Podarunkowy D2. nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.

 8. Zakupiony Bon Podarunkowy D2. nie podlega zwrotowi.

 9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony Podarunkowe D2., które zostały utracone lub uszkodzone, po ich wydaniu Nabywcy.

 10. Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu Podarunkowego D2. po jego wydaniu Nabywcy.

 11. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Bon Podarunkowy D2.:

  1. - może być zrealizowany wyłącznie w Salonie D2. lub na stronie www.dkwadrat.pl na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

  2. - nie podlega wymianie na środki pieniężne,

  3. - posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowany,

  4. - może być zrealizowany przez każdego jego posiadacza,

  5. kod zawarty na Bonie Podarunkowym D2. musi zostać zachowany w tajemnicy, gdyż jego ujawnienie może spowodować wykorzystanie Bonu Podarunkowego D2. przez osoby trzecie.

 

§ 3. ZASADY REALIZACJI BONÓW PODARUNKOWYCH D2.

 1. Bon Podarunkowy D2. może być zrealizowany wyłącznie w okresie jego ważności.

 2. Każdy Bon Podarunkowy D2. i widniejący na nim kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko raz.

 3. Bon Podarunkowy D2. podlega realizacji wyłącznie w Salonie D2. lub na stronie www.dkwadrat.pl na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. Użytkownik dokonuje realizacji Bonu Podarunkowego D2. poprzez przedstawienie go personelowi Salonu D2. oraz zadeklarowanie chęci jego użycia przed dokonaniem płatności za Towary. W przypadku realizacji poprzez stronę www.dkwadrat.pl Użytkownik wybiera jako formę płatności Bon towarowy i wpisuje kod zawarty na Bonie Podarunkowym D2.

 5. Podczas zakupów w sklepie internetowym www.dkwadrat.pl Użytkownik może zrealizować tylko jeden Bon Podarunkowy D2. na jedno zamówienie. Nie ma możliwości realizacji 2 lub więcej Bonów Podarunkowych D2. podczas jednego zamówienia.

 6. Realizacja Bonu Podarunkowego D2. przez Użytkownika, który poda kod zawarty na Bonie Podarunkowym D2., będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Bonu Podarunkowego D2. w sposób nieuprawniony.

 7. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonu D2. Bonu Podarunkowego D2. do realizacji oraz odbiór w Salonie D2. Towarów nabytych z użyciem Bonu Podarunkowego D2. potwierdza zlecenie dokonania użycia Bonu Podarunkowego D2. w takim zakresie, w jakim użycie Bonu Podarunkowego D2. będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

 8. W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego D2. przekracza wartość Bonu Podarunkowego D2., Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy wynikającej z ceny Towarów oraz wartości środków pozostałych na Bonie Podarunkowym D2..

 9. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, w przypadku gdy cena Towarów nabywanych z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego D2. jest niższa niż wartość środków pozostałych na Bonie Podarunkowym D2..

 10. W przypadku upływu terminu ważności Bonu Podarunkowego D2. ani Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia z tytułu niewykorzystania całości lub części środków pieniężnych z Bonu Podarunkowego D2. w okresie jego ważności, w szczególności nie przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

 11. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu Podarunkowego D2. w następujących przypadkach:

  1. - upływu terminu ważności Bonu Podarunkowego D2.;

  2. - uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności Bonu Podarunkowego D2.;

  3. - uszkodzenia Bonu Podarunkowego D2. w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na Bonie Podarunkowym D2. danych.

§ 4. ZWROT TOWARÓW

 1. Towary nabyte w Salonie D2. z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego D2. podlegają zwrotowi zgodnie z obowiązującą w Salonie D2. lub na stronie www.dkwadrat.pl polityką zwrotu Towarów. Towary objęte promocjami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi nabyte w Salonie D2. z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego D2. podlegają zwrotowi na zasadach określonych w regulaminie danej promocji lub oferty.
 2. W przypadku zwrotu Towarów nabytych w Salonie D2. z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego D2., w sytuacjach o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot środków odbywa się tylko i wyłącznie na Bon Podarunkowy D2.. Na Bonie Podarunkowym D2. zostanie naliczona kwota odpowiadająca cenie zwróconego Towaru.
 3. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 powyżej, Towary nabyte w Salonie D2. z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego D2. podlegają zamianie albo zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towarów w zakresie niezgodności towaru z umową w rozumieniu i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 4. W przypadku zwrotu Towaru, w sytuacji o której mowa w ust. 3 powyżej, Użytkownikowi zostanie wydany nowy Bon Podarunkowy D2. o wartości odpowiadającej cenie zwróconego Towaru. Miesięczny termin ważności nowego Bonu Podarunkowego D2. liczony będzie od dnia jego wydania.

§ 5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z Bonami Podarunkowymi D2., w tym z ich realizacją, będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika lub Nabywcę w siedzibie Wydawcy.
 2. Reklamacje związane z Bonami Podarunkowymi D2. mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy, wskazany w § 1 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika lub Nabywcy, jego adres korespondencyjny, nr kodu Bonu Podarunkowego D2. oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 4. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności dotyczące bonów towarowych.
 2. Regulamin Bonów Podarunkowych D2. dostępny jest w Salonie D2. oraz na stronie www.dkwadrat.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixel